فهرست جداول بخش انرژی و محیط زیست

- ميزان انتشار گازهاي آلاينده و گلخانهاي ناشي از توليد و مصرف انرژي كشور
- ميزان انتشار NOx ناشي از مصرف انواع حامل هاي انرژي
- ميزان انتشار SO2 ناشي از مصرف انواع حامل هاي انرژي
- ميزان انتشار SO3 ناشي از مصرف انواع حامل هاي انرژي
- ميزان انتشار CO ناشي از مصرف انواع حامل هاي انرژي
- ميزان انتشار SPM ناشي از مصرف انواع حامل هاي انرژي
- ميزان انتشار CO2 ناشي از مصرف انواع حامل هاي انرژي
- ميزان انتشار CH4 ناشي از مصرف انواع حامل هاي انرژي
- ميزان انتشار N2O ناشي از مصرف انواع حامل هاي انرژي
- ميزان انتشار NOx در بخش هاي مختلف انرژي
- ميزان انتشار SO2 در بخش هاي مختلف انرژي
- ميزان انتشار SO3 در بخش هاي مختلف انرژي
- ميزان انتشار CO در بخش هاي مختلف انرژي
- ميزان انتشار SPM در بخش هاي مختلف انرژي
- ميزان انتشار CO2 در بخش هاي مختلف انرژي
- ميزان انتشار CH4 در بخش هاي مختلف انرژي
- ميزان انتشار N2O در بخش هاي مختلف انرژي
 
 
بخش محیط زیست= 29 سال
1397/09/08