دفتر مدیر کل


 دفتربرنامه ریزی اقتصاد کلان برق و انرژی
 
شرح وظایف دفتر

مشارکت و اصلاح متن سند منشور انرژی
شرکت، پیگیری و اجرای وظایف محوله در جلسات امور برق
تهیه گزارشات پیشرفت ماهانه سیمای صنعت برق

مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان برق و انرژي
شرح وظایف

هدایت و راهبری انجام مطالعات جامع برق و انرژی شامل برآورد تقاضا، تعیین ترکیب بهینه سبد عرضه و تعیین سهم انرژیهای تجدیدپذیر  و برق هسته­ ای، با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی
تدوین سیاستها و برنامه­ های کلان برق و انرژی و مبادلات برق با سایر کشورها
برنامه ­ریزی و سیاستگذاری آینده پژوهی بخش برق و انرژی از جنبه فرایندهای ارائه خدمات، فناوریهای عرضه و مصرف و پیگیری تدوین برنامه­ های راهبردی بخش برق
حمایت از نوآوری­ها به ویژه در زمینه توسعه فناوریهای سازگار با محیط زیست

پیگیری و حصول اطمینان از استقرار نظام کارآمد برنامه­ ریزی در صنعت برق
نظارت بر اجرای برنامه ­های کلان برق و انرژی
برنامه ­ریزی برای دسترسی سریع و سهل عموم به ویژه پژوهشگران و کارشناسان به اطلاعات انرژی کشور

مدیریت انتشار ترازنامه انرژی کشور و ترازنامه انرژی استانها

 

معاون مدير كل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان برق و انرژي 
شرح وظایف
هدایت و راهبری انجام مطالعات جامع برق و انرژی شامل برآورد تقاضا، تعیین ترکیب بهینه سبد عرضه و تعیین سهم انرژیهای تجدیدپذیر و برق هسته­ ای، با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی
تدوین سیاستها و برنامه­ های کلان برق و انرژی و مبادلات برق با سایر کشورها

برنامه­ ریزی و سیاستگذاری آینده پژوهی بخش برق و انرژی از جنبه فرایندهای ارائه خدمات، فناوریهای عرضه و مصرف و پیگیری تدوین برنامه ­های راهبردی بخش برق
حمایت از نوآوری­ ها به ویژه در زمینه توسعه فناوری های سازگار با محیط زیست
پیگیری و حصول اطمینان از استقرار نظام کارآمد برنامه­ ریزی در صنعت برق
نظارت بر اجرای برنامه های کلان برق و انرژی
برنامه­ ریزی برای دسترسی سریع و سهل عموم به ویژه پژوهشگران و کارشناسان به اطلاعات انرژی کشور مدیریت انتشار ترازنامه انرژی کشور و ترازنامه انرژی استانها
همکاری در ستاد بودجه وزارت نیرو جهت بودجه­ ریزی کلان منابع عمومی در بخش برق
ایجاد هماهنگی بین گروه­ها جهت نیل به اهداف دفتر

 همکاران دفتر
مسئول امور دفتري متصدي امور دفتري:
شرح وظایف
پی­گیری امور دفتر
تنظیم برنامه جلسات مدیر کل و معاون دفتر
انجام امور بایگانی
حفظ و نگهداری اسناد
تلاش در جهت به کارگیری سیستم­های اتوماسیون اداری در دفتر

شرح وظایف
متصدی امور دفتری و بایگانی 
تایپ گزارشها و نامه ­ها 
انجام امور بایگانی
نگهداری کلیه گزارش­ها و نامه­های تهیه شده در دفتر
  به صورت الکترونیکی