معرفی دفتر


 
وزارت نیرو
معاونت امور برق و انرژی
دفتر برنامه ریزی اقتصاد کلان برق و انرژی

مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان برق و انرژي   
 
محمدعلي شفيع زاده
پست الكترونيكي:
معاون مدير كل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان برق و انرژي 
مصطفي توانپور پاوه
پست الكترونيكي: m.tavanpour@moe.gov.ir
شرح وظایف
گروه  آمار و ترازنامه
 
گروه تدوین نظام صلاحیت فنی و حرفه ای
و صدور پروانه و مجوزها
گروه برنامه ريزي و نظارت


 
گروه اقتصاد برق