حذف نظارت و ارزیابی *


گروه نظارت و ارزیابی

 شرح وظایف گروه نظارت و ارزیابی
 
رئیس گروه نظارت و ارزیابی برق و انرژی
- تحقیق و بررسی در خصوص مدل­ها و روشهای برآورد تقاضای برق و انرژی
- برآورد تقاضای بلندمدت برق و انرژی به تفکیک بخشها و حاملهای مختلف
- انجام مطالعات و تحقیقات به منظور تهیه و تدوین مدل بومی متناسب با شرایط کشور در زمینه تقاضای برق و انرژی 
- عریف و تدوین برنامه­های گروه براساس وظایف هر یک از کارشناسان و ایجاد هماهنگی بین آنها
- همکاری در آموزش و انتقال آموخته­ها و تجربیات در اجرای مدل­های تقاضای برق و انرژی
- همکاری در اجرای مطالعات مربوط به گروه و جمع بندی و تحلیل نتایج به منظور ارائه گزارش­های  مختلف
 
کارشناس مدلسازی تقاضای برق و انرژی
- مطالعه، جمع­آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل داده ­های مورد نیاز برای مدلسازی تقاضای برق وانرژی در بخشهای صنعت، معدن، ساختمان و کشاورزی
- مدلسازی، پیش بینی و تجزیه و تحلیل تقاضای برق و انرژی در بخشهای صنعت، معدن، ساختمان و کشاورزی
- تهیه گزارشهای تحلیلی از روند تقاضای برق و انرژی در بخشهای صنعت، معدن، ساختمان و کشاورزی
- آموزش و انتقال تجربه­ ها و یافته­ های مطالعاتی و تحقیقاتی
- انجام مطالعات و تحقیقات به منظور تهیه و تدوین مدل بومی متناسب با شرایط کشور در زمینه تقاضای برق و انرژی
- کسب دانش فنی مدلهای موجود برآورد تقاضای برق و انرژی (شامل مدل MAED
 
کارشناس مدلسازی تقاضای برق و انرژی
- مطالعه، جمع­آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل داده­های مورد نیاز برای مدلسازی تقاضای برق و انرژی در بخشهای خانگی، تجاری و حمل و نقل
- مدلسازی، پیش بینی و تجزیه و تحلیل تقاضای برق و انرژی در بخشهای خانگی، تجاری و حمل و نقل
- تهیه گزارشهای تحلیلی از روند تقاضای برق و انرژی در بخشهای خانگی، تجاری و حمل و نقل
- آموزش و انتقال تجربه­ ها و یافته­ های مطالعاتی و تحقیقاتی
- انجام مطالعات و تحقیقات به منظور تهیه و تدوین مدل بومی متناسب با شرایط کشور در زمینه تقاضای برق و انرژی
- کسب دانش فنی مدلهای موجود برآورد تقاضای برق و انرژی (شامل مدل­های سنجی) 
 
کارشناس ارزیابی عملکرد بخش برق
- بررسی، مطالعه و ارزیابی سیاستها و اهداف بخش برق به منظور حصول اطمینان از اجرای روشهای مناسب برای نیل به اهداف
- بررسی، مطالعه و ارزیابی برنامه های کلان و سالانه مصوب بخش برق به منظور حصول اطمینان از پیشرفت مطلوب آنها
- مطالعه و بررسی اسناد مختلف توسعه به منظور استخراج و جمع­ بندی سیاستها و اهداف صنعت برق و تهیه بانک اطلاعاتی از آنها 
- مطالعه و تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد و تهیه گزارشهای تحلیلی از عملکرد بخش برق براساس سیاستها و برنامه­ های مصوب