برنامه های عملیاتی

دفتر برنامه ریزی  و اقتصاد کلان برق و انرژی

  گروه آمار و اطاعات انرژی    برنامه های عملیاتی
 
  گروه اقتصاد برق  برنامه های عملیاتی


گروه تدوین نظام صلاحیت فنی و حرفه ای و صدور پروانه و مجوزها

گروه برنامه ريزي و نظارت

 

 

  گروه توسعه فناوری های نوین برق و انرژی 1395  برنامه های عملیاتی