چالش 1

 مدیریت بارهای سرمایشی پر مصرف در صنعت برق

از مناطق گرم و مرطوب حاشيه خليج فارس و درياي عمان تا اقليم معتدل و مرطوب شمال كشور، اغلب نقاط داراي سكنه كشور در محدوده اقليم گرم واقع شده است. بنابراين طبيعي است كه مسئله سرمايش يك نياز عمومي و رشد شديد آن يكي از چالش هاي كليدي صنعت برق باشد.

   علل رشد نامطلوب بارهاي سرمايشي و تهويه مطبوع در كشور، رشد جمعيت، ورود بي رويه تجهيزات با راندمان پايين و غيراستاندارد به صورت غيرقانوني، استفاده بي سابقه و روزافزون از وسايل و روش هاي تبريد )فناوري خنك كردن از طريق برج ها( در مناطق معتدل و مرطوب، تغيير الگوي بومي تهويه مطبوع در مناطق گرم و خشك و معتدل و خشك از كولر آبي به كولرگازي، انطباق نداشتن نياز سرمايشي ساختمان با سيستم سرمايشي طراحي يا خريداري شده، رفتارهاي نادرست مصرفي مشتركين به دليل كاهش هزينة مصرف برق در سبد هزينه هاي خانوار و بي توجهي به مساله تعمير و نگهداري تجهيزات سرمايشي است.

   بررسي هاي انجام شده طي شش سال گذشته نشان مي دهد نرخ رشد افزايشي پيك بار همزمان شبكه سراسري به طور متوسط بيش از 5 درصد است كه اين رقم معادل 2224 مگاوات افزايش در هر سال است. از عمده دلايل افزايش پيك بار شبكه سراسري كشور روند صعودي استفاده از تجهيزات سرمايشي در شروع فصل گرماست، به طوري كه داده هاي آماري محدوده بارهاي سرمايشي را 41 تا 41 هزار مگاوات نشان مي دهد.

 از سال 89 تاكنون زمان وقوع پيك بار سالانه از شب به روز منتقل شده است كه عامل آن افزايش بارهاي سرمايشي در بخش عمومي ازجمله ادارات دولتي است. برآوردها نشان مي دهد بين 2544 تا 1444 مگاوات از بار سرمايشي مربوط به بخش عمومي و ادارات دولتي هستند. مطلب بیشتر.....